ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๒ พระเทวฑัต ผู้ทำสังฆเภท

 
        
   พระพุทธศาสนา  ตอนที่  ๓๒  พระเทวฑัต  ผู้ทำสังฆเภท(ยุแยงพระสงฆ์ให้แตกแยก)
เมื่อเอาชีวิตไม่ได้ถึง  ๓  ครั้ง  ก็ต้องใช้วิธีสุดท้ายละ  เราต้องแกล้งทำเป็นผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัย 
เพื่อให้ภิกษุทั้งหมด  หันมาเป็นสาวกของเรา

            เพื่อให้ภิกษุในพุทธศาสนามีคนเลื่อมใสศรัทธามากยิ่งขึ้น  ข้าพระองค์ขอให้บัญญัติให้เหล่าภิกษุถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  ๕  ข้อ
                 ข้อที่  ๑  ให้ภิกษุอยู่ในป่า  ห้ามจำพรรษาในเมืองหรือในหมู่บ้าน
ข้อที่  ๒  ให้บิณฑบาตอย่างเดียว  ห้ามรับกิจนิมนต์
   ข้อที่  ๓  ให้นุ่งห่มผ้าบังสุกุล  ห้ามรับผ้าที่คนมาถวาย
            ข้อที่  ๔  ให้อาศัยอยู่ตามโคนต้นไม้  ห้ามอยู่ในสิ่งปลูกสร้าง
ข้อที่  ๕  ห้ามฉันเนื้อสัตว์ทุกชนิด                         
          ถ้าใครไม่ทำตามนี้  จะต้องถูกลงโทษ  พระพุทธองค์จะเห็นควรอย่างไร
          เทวทัต  เราไม่อนุญาต  ไม่ใช่พระธรรมวินัยหย่อนยาน  แต่สิ่งที่เธอขอ  จะเป็นการไม่สะดวกต่อการดำรงชีพ  ของพระภิกษุทั้งหลาย  ขอให้ปฏิบัติไปตามกำลังศรัทธาเถิด
          ส่วนข้อที่ห้ามฉันเนื้อสัตว์นั้น  เราอนุญาต  ให้ฉันเนื้อที่บริสุทธิ์ใน  ๓  ประการ  คือ  ไม่ได้เห็น  ไม่ได้ยินและไม่ได้สงสัยว่าฆ่ามาเพื่อตน
          ภิกษุทั้งหลาย  หากท่านคิดว่า  ใครจะประเสริฐกว่ากัน  ข้อปฏิบัติของเราเคร่งครัดกว่า  ผู้ใดเห็นด้วยกับเรา  ก็จงไปอยู่กับเราเถิด
            เทวทัต  อย่าทำอย่างนั้นเลย 
การทำสังฆเภท ***(การทำให้สงฆ์แตกแยก)*** แบ่งแยกเหล่าภิกษุสงฆ์  เป็นบาปกรรมหนักมากนะ
           ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  ข้าพเจ้าหาใช่สาวกของท่านไม่ 
ข้าพเจ้าจะทำสังฆกรรม  แต่เฉพาะพวกข้าพเจ้าเท่านั้น  ใครเห็นด้วย  ขอให้ตามเรามา
            พระเทวทัต  ท่านรู้หรือเปล่า  ว่าท่านไม่เหมาะที่จะเป็นศาสดาของเหล่าภิกษุสาวก
            โกลิกะ  เจ้าเอาอะไรมาพูดนิ
           เหอะ
!  ฮะ!ๆๆ  เอาอะไรมาพูด   เอาอะไรมาพูดเหรอ   ตอนนี้  พระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะ  อัครสาวกของพระพุทธเจ้ามาเทศนาสั่งสอนจนเหล่าภิกษุของท่าน  กลับใจพากันติดตามอัครสาวก  กลับไปพระเชตะวันมหาวิหารเกือบหมดแล้ว  เหลือแต่พวกโง่  เง่า  งมงาย  อยู่ไม่กี่รูปเท่านั้น
            โกลิกะ  เป็นไปไม่ได้  เป็นไปไม่ได้
            เป็นไปไม่ได้  เป็นไปไม่ได้  ท่านพูดเป็นเท่านี้เหรอ  นี่เหรอ  ธรรมของผู้เคร่งครัด
           โกลิกะ  โกลิกะ  เจ้าๆๆ
            ท่านมันจอมปลอม  อาศัยเอาแต่ผ้าเหลืองห่ม  อยากจะมีลาบสักการะ  อวดบารมีแข่งกับองค์พระศาสดา  เราไม่ขออยู่ด้วยอีกต่อไป
            โกลิกะ  กลับมาเดี๋ยวนี้  โกลิกะ  
เด็กนิโคร
w-nikro.com
ทางสามแพร่ง

ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๓
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๗
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๘
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๐
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๔
มหาสติปัฏบานสูตร ตอนที่ ๑๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๗
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนท่ี ๓๐
พุทธศาสนาThe Have I Heard ความนำ เพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑ พระสูติกาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒ ลักษณะมหาบุรุษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓ เทวฑูตทั้ง ๔
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔ เสด็จออกผนวช
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕ พิจารณาอาหารในบาตร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๖ ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๗ ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๘ ทางสายกลาง หนทางแห่งการตรัสรู้
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๙ นางสุชาดา กับข้าวมธุปายาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๐ ทรงชนะพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๑ ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๒ ธิดาพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๓ เสวยวิมุตติสุข
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๔ ดอกบัวสี่เหล่า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๕ ปฐมเทศนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๖ อุบาสิกาคู่แรก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๗ รากเหง้าแห่งอกุศลและกุศล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๘ กามคุณ ๕
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๙ โปรดชฎิลสามพี่น้อง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๐ เวฬุวัน วัดแรกในพุทธศานา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๑ ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๒ วิธีแก้ง่วงของพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๓ วันจาตุรงคสันนิบาต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๔ เสด็จโปรดพระราชบิดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๕ ฝนโบกขรพรรษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๖ โปรดพระนางพิมพาและราหุล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๗ ไม่มีสิ่งใดรัดตรึงใจบุรุษเท่าสตรี
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๘ พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๙ ความไม่เที่ยงของสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๐ พระอานนท์ พระพุทธอุปัฏฐาก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๑ ประกาศนียกรรมพระเทวฑัต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๓ พระเทวฑัต ถูกแผ่นดินสูบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๔ พระเจ้าอชาติศัตรู ผู้สำนึกบาป
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๕ พระเจ้าสุทโธทนะ บรรลุพระอรหันต์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๖ ครุธรรม ๘ ประการ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๗ เสด็จโปรดพุทธมารดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๘ มาคันทิยะพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๙ โปรดเวรัญชพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๐ พญาช้าง "ปาลิไลยกะ"
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๑ ธรรมวินัยจะเศร้าหมองหรือรุ่งเรือง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๒ อหิงสกะหรือองคุลีมาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๓ ท้าวผกาพรหม ผู้เห็นผิดเป็นชอบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๔ ทรงแสดงนิมิตโอภาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๕ พญาวัสวดีมาร ทูลขอให้ปลงอายุสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๖ "สุกรมัทวะ" อาหารมื้อสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๗ "ปุกกุสะ" ถวายผ้าสิงคิวรรณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๘ สถานที่ระลึกถึงพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๙ "สุภัททะ" พระสาวกรูปสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๐ โอวาทสุดท้ายก่อนดับขันธ์ปรินิพาน
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๑ พิธีถวายพระเพลิงและจัดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ ๔๙
มุมอาเซียน
ครอบครัวอบอุ่น ๓
ครอบครัวอบอุ่น ๒
ครอบครัวอบอุ่น ๑Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com