ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๙ โปรดเวรัญชพราหมณ์

 

พระพุทธศาสนา  ตอนที่  ๓๙  โปรดเวรัญชพราหมณ์

เมืองเวรัญชา
            เราคือ เวรัญชะพราหมณ์  เป็นพราหมณ์ผู้ครองเมืองเวรัญชาแห่งนี้ 
ได้ยินกิตติศัพท์ว่าท่าน  เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  จึงอยากจะมาสนทนาธรรมด้วย 
แต่เหตุใด  เรามาถึงที่นี่แล้ว  ท่านไม่ยอมไหว้เราผู้สูงอายุกว่า  หนำซ้ำ  ยังไม่ลุกขึ้นต้อนรับและ
ไม่ยอมเชื้อเชิญให้เรานั่งบนอาสนะเท่าเทียมกับท่าน
            ท่านเวรัญชพราหมณ์  ในโลกนี้หรือโลกอื่น  เรายังไม่พบบุคคลที่เราควรไหว้  ควรลุกขี้นต้อนรับ 
ควรเชื้อเชิญให้นั่งบนอาสนะ  ด้วยเป็นผู้มีธรรมเหนือกว่าเรา
            เท่าที่ท่านประพฤติปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้  เราเห็นว่า  ท่านเป็นผู้ไม่มีรส
            ท่านพราหมณ์  เราเป็นผู้ไม่มีรส  เพราะรสแห่งกามคุณ คือ 
รูป  รส  กลิ่น  เสียงและสิ่งที่มากระทบกาย  เราได้ละแล้ว 
แต่มิใช่  ผู้ไม่มีรสอย่างที่ท่านเข้าใจ
            ท่านเป็นผู้ไม่มีสมบัติ  ท่านเป็นผู้กล่าวการไม่ทำ  ท่านเป็นผู้ขาดสูญ  นอกจากนี้ 
เรายังเห็นว่า  ท่านเป็นผู้มักเกลียดอีกด้วย
            ท่านพราหมณ์  เราเป็นผู้ไม่มีสมบัติหรือโภคะ  เพราะสิ่งนั้นคือ  รูป  รส  กลิ่น  เสียงและสิ่งที่มากระทบกาย
            ท่านพราหมณ์  เราเป็นผู้กล่าวการไม่ทำ  คือการไม่ทำบาป  ไม่ทำชั่ว  ทั้งกาย  วาจาและใจ
            เราเป็นผู้กล่าวถึงความขาดสูญแห่งราคะ (โลภะ)  โทสะ  โมหะ 

           ท่านพราหมณ์  เราเป็นผู้มักเกลียด  กายทุจริต  วจีทุจริต  มโนทุจริต  เราเกลียด  บาปกุศลทั้งปวง 
แต่มิใช่ผู้มักเกลียดอย่างที่ท่านเข้าใจ
            งั้น  ท่านก็เป็นผู้กำจัด  เป็นผู้เผาผลาญ  หนำซ้ำ  ท่านยังเป็นผู้ไม่ผุด  ไม่เกิด
            ท่านพราหมณ์  เราเป็นผู้แสดงธรรม  เพื่อกำจัดราคะ (โภภะ)  โทสะ  โมหะ  เรากำจัดบาปอกุศลทั้งมวล
            เราเป็นผู้เผาผลาญ  กายทุจริต  วจีทุจริต  มโนทุจริต  ด้วยเป็นสิ่งที่ควรเผาผลาญ 
            เราเป็นผู้ไม่ผุด  ไม่เกิด  เพราะได้ละ  ได้ทำให้ไม่มีอีกต้อไป  เหล่านี้คือความหมายที่แท้จริง 
ไม่ใช่ความหมายอย่างที่ท่านเข้าใจ
...............
นั่งลง
            ดูก่อน  ท่านเวรัญชะพราหมณ์  ท่านจงสดับธรรมเทศนาจากเราเถิด 
           การส่งจิตออกไปภายนอก  เพ่งโทษผู้อื่นนั้น  คือเหตุและมีทุกข์เป็นผล 
           พระธรรมเทศนาที่ทรงแสดง  ได้ชี้ทางสว่างให้แก่ข้าพระองค์  นับแต่นี้ไป 
ข้าพระองค์ขอยึดถือพระรัตนตรัย  เป็นสรณะตลอดชีวิต 
ขอพระองค์จำพรรษาอยู่ในเมืองเวรัญชาเพื่อแสดงธรรมโปรดชาวเมืองของข้าพระองค์เถิด  
เด็กนิโคร
w-nikro.com
ทางสามแพร่ง

ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๓
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๗
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๘
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๐
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๔
มหาสติปัฏบานสูตร ตอนที่ ๑๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๗
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนท่ี ๓๐
พุทธศาสนาThe Have I Heard ความนำ เพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑ พระสูติกาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒ ลักษณะมหาบุรุษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓ เทวฑูตทั้ง ๔
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔ เสด็จออกผนวช
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕ พิจารณาอาหารในบาตร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๖ ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๗ ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๘ ทางสายกลาง หนทางแห่งการตรัสรู้
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๙ นางสุชาดา กับข้าวมธุปายาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๐ ทรงชนะพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๑ ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๒ ธิดาพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๓ เสวยวิมุตติสุข
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๔ ดอกบัวสี่เหล่า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๕ ปฐมเทศนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๖ อุบาสิกาคู่แรก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๗ รากเหง้าแห่งอกุศลและกุศล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๘ กามคุณ ๕
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๙ โปรดชฎิลสามพี่น้อง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๐ เวฬุวัน วัดแรกในพุทธศานา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๑ ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๒ วิธีแก้ง่วงของพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๓ วันจาตุรงคสันนิบาต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๔ เสด็จโปรดพระราชบิดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๕ ฝนโบกขรพรรษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๖ โปรดพระนางพิมพาและราหุล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๗ ไม่มีสิ่งใดรัดตรึงใจบุรุษเท่าสตรี
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๘ พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๙ ความไม่เที่ยงของสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๐ พระอานนท์ พระพุทธอุปัฏฐาก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๑ ประกาศนียกรรมพระเทวฑัต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๒ พระเทวฑัต ผู้ทำสังฆเภท
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๓ พระเทวฑัต ถูกแผ่นดินสูบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๔ พระเจ้าอชาติศัตรู ผู้สำนึกบาป
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๕ พระเจ้าสุทโธทนะ บรรลุพระอรหันต์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๖ ครุธรรม ๘ ประการ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๗ เสด็จโปรดพุทธมารดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๘ มาคันทิยะพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๐ พญาช้าง "ปาลิไลยกะ"
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๑ ธรรมวินัยจะเศร้าหมองหรือรุ่งเรือง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๒ อหิงสกะหรือองคุลีมาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๓ ท้าวผกาพรหม ผู้เห็นผิดเป็นชอบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๔ ทรงแสดงนิมิตโอภาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๕ พญาวัสวดีมาร ทูลขอให้ปลงอายุสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๖ "สุกรมัทวะ" อาหารมื้อสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๗ "ปุกกุสะ" ถวายผ้าสิงคิวรรณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๘ สถานที่ระลึกถึงพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๙ "สุภัททะ" พระสาวกรูปสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๐ โอวาทสุดท้ายก่อนดับขันธ์ปรินิพาน
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๑ พิธีถวายพระเพลิงและจัดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ ๔๙
มุมอาเซียน
ครอบครัวอบอุ่น ๓
ครอบครัวอบอุ่น ๒
ครอบครัวอบอุ่น ๑Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com