ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๒ อหิงสกะหรือองคุลีมาล

 

พระพุทธศาสนา  ตอนที่  ๔๒  อหิงสกะหรือองคุลีมาล
พระเชตวันมหาวิหาร
            อีกไม่นาน  อหิงสกะจะกระทำมาตุฆาต  คือฆ่ามารดาของตัวเอง  ถือเป็นกรรมหนัก  ห้ามมรรคผล  ห้ามนิพพาน  แต่จอมโจรผู้นี้  ไมได้มีเจตนาประหารผู้อื่นด้วยความอาฆาตพยาบาท  หากแต่กระทำไปด้วยความเขลา  ยังสามารถเข้าถึงพระธรรมได้  เราจะต้องช่วย  เพื่อให้อหิงสกะพ้นจากบ่วงแห่งความเขลาและความหลงผิดนี้

อหิงสกะ  (องคุลิมาล) ฆ่าคนเพื่อหวังเพียงนิ้วมือ
            ฮา
!ๆๆๆๆ  เรารวบรวมนิ้วมือมนุษย์มาได้  ๙๙๙  นิ้วแล้ว  ฆ่าคนอีกเพียงคนเดียว  ก็จะได้นิ้วครบ  ๑,๐๐๐  นิ้ว  ตามที่ท่านอาจารย์สั่งแล้ว
            นั่น  สมณะ  เดินอยู่คนเดียว  ชะตาเจ้าถึงฆาตสะแล้ว
             แปลงจริงๆ  สมณะเดินไปข้างหน้าเรา  เดินไปเรื่อยๆ  นี่เราวิ่งตามมาตั้งไกลจนจะหมดแรงแล้ว  แต่ทำไมไม่ทันสักที  ฮ่า!  โอ้ยๆ !  สมณะ  หยุดก่อน  หยุดก่อน  สมณะ
            เราหยุดแล้ว  แต่ท่านนั่นแหละที่ยังไม่หยุด
            ท่านเป็นบรรพชิต  ควรพูดแต่คำสัตย์  ในเมื่อท่านยังก้าวเท้าเดินอยู่  เหตุใดจึงบอกว่าหยุดแล้ว  แต่ข้านั้นหยุดยืนอยู่นี่  แล้วทำไมยังบอกว่าไม่หยุด
           อหิงสกะ  เราหยุดแล้ว  คือ  หยุดฆ่า  หยุดเบียดเบียน  หยุดแสวงหาในทางที่ผิด  หยุดดำเนินไปในทางทุจริตทุกประการ  ตัวท่านนั่นแหละ  ที่ยังไม่หยุดฆ่า  ไม่หยุดเบียดเบียน  ไม่หยุดแสวงหาในทางที่ผิด  ไม่หยุดดำเนินไปในทางทุจริต  ในมือของท่านยังถือดาบอยู่  เหตุใดท่านจึงกล่าวว่า  หยุดแล้ว

อหิงสกะ  วางดาบลง
            วาจาที่ท่านกล่าว  เป็นอมตวาจา  ที่ไม่เคยมีในที่ใด  แม้แต่ที่สำนักอาจารย์ของข้า
            อหิงสกะ  สรรพสิ่งทั้งหลาย  เกิดขึ้น  ตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดา  ดาบที่เธอเคยถืออยู่ในมือ  มาบัดนี้เธอวางลงแล้ว  อกุศลกรรมเหล่าใด  ที่มีมาเมื่อหวนระลึกถึง  ย่อมทำให้จิตนี้เศร้าหมอง  กุศลกรรมเหล่าใด  ที่มีมา  เมื่อหวนระลึกถึงย่อมทำให้จิตนี้แจ่มใส  เบิกบาน  เธอจงหมั่นบำเพ็ญกุศล  รักษาศีล  รักษาใจให้แจ่มใส  เบิกบานอยู่ทุกขณะเถิด
.................
อหิงสกะเกิดดวงตาเห็นธรรม
            นับแต่นี้ไป  ข้าพระพุทธองค์  ขอถวายตัวในพุทธศาสนา  ขอพระพุทธองค์ได้ทรงโปรดบรรพชาให้ด้วยเถิด
            เราอนุญาตให้เธอบรรพชาได้  จงเดินตามเรากลับไปยังเชตวันมหาวิหารเถิด  

เด็กนิโคร
w-nikro.com
ทางสามแพร่ง

ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๓
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๗
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๘
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๐
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๔
มหาสติปัฏบานสูตร ตอนที่ ๑๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๗
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนท่ี ๓๐
พุทธศาสนาThe Have I Heard ความนำ เพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑ พระสูติกาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒ ลักษณะมหาบุรุษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓ เทวฑูตทั้ง ๔
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔ เสด็จออกผนวช
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕ พิจารณาอาหารในบาตร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๖ ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๗ ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๘ ทางสายกลาง หนทางแห่งการตรัสรู้
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๙ นางสุชาดา กับข้าวมธุปายาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๐ ทรงชนะพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๑ ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๒ ธิดาพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๓ เสวยวิมุตติสุข
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๔ ดอกบัวสี่เหล่า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๕ ปฐมเทศนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๖ อุบาสิกาคู่แรก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๗ รากเหง้าแห่งอกุศลและกุศล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๘ กามคุณ ๕
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๙ โปรดชฎิลสามพี่น้อง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๐ เวฬุวัน วัดแรกในพุทธศานา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๑ ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๒ วิธีแก้ง่วงของพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๓ วันจาตุรงคสันนิบาต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๔ เสด็จโปรดพระราชบิดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๕ ฝนโบกขรพรรษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๖ โปรดพระนางพิมพาและราหุล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๗ ไม่มีสิ่งใดรัดตรึงใจบุรุษเท่าสตรี
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๘ พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๙ ความไม่เที่ยงของสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๐ พระอานนท์ พระพุทธอุปัฏฐาก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๑ ประกาศนียกรรมพระเทวฑัต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๒ พระเทวฑัต ผู้ทำสังฆเภท
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๓ พระเทวฑัต ถูกแผ่นดินสูบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๔ พระเจ้าอชาติศัตรู ผู้สำนึกบาป
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๕ พระเจ้าสุทโธทนะ บรรลุพระอรหันต์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๖ ครุธรรม ๘ ประการ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๗ เสด็จโปรดพุทธมารดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๘ มาคันทิยะพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๙ โปรดเวรัญชพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๐ พญาช้าง "ปาลิไลยกะ"
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๑ ธรรมวินัยจะเศร้าหมองหรือรุ่งเรือง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๓ ท้าวผกาพรหม ผู้เห็นผิดเป็นชอบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๔ ทรงแสดงนิมิตโอภาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๕ พญาวัสวดีมาร ทูลขอให้ปลงอายุสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๖ "สุกรมัทวะ" อาหารมื้อสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๗ "ปุกกุสะ" ถวายผ้าสิงคิวรรณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๘ สถานที่ระลึกถึงพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๙ "สุภัททะ" พระสาวกรูปสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๐ โอวาทสุดท้ายก่อนดับขันธ์ปรินิพาน
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๑ พิธีถวายพระเพลิงและจัดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ ๔๙
มุมอาเซียน
ครอบครัวอบอุ่น ๓
ครอบครัวอบอุ่น ๒
ครอบครัวอบอุ่น ๑Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com