ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๔ ทรงแสดงนิมิตโอภาส

 

พระพุทธศาสนา  ตอนที่  ๔๔  ทรงแสดงนิมิตโอภาส 
 (แสงสว่างบอกเหตุ หมายถึง การที่พระพุทธองค์ทรงเปล่งพระรัศมีบอกเหตุ เพื่อให้พระอานนท์ทูลขอให้ทรงพระชนม์อยู่อีก)
ณ  บ้านเวฬุวคาม  เมืองไพศาลี  พรรษาที่  ๔๕  พรรษาสุดท้ายของพระชนมายุ
            พระพุทธองค์ประชวรหนัก  เกิดทุกขเวนาแรงกล้า  แต่ยังดำรงสติ  สัมปชัญญะมั่นคง  ทรงอดกลั้นทุกขเวทนา (ความรู้สึก) ทำให้ข้าพระพุทธองค์ยินดีอย่างมาก  ที่พระพุทธองค์จะมีพระชนม์ยืนนาน  เป็นที่พึ่งของเหล่าสาวกและพุทธบริษัทตลอดไป
 
            อานนท์  บัดนี้เราชราภาพ  อายุล่วงเข้า  ๗๐  ปีแล้ว  ร่างกายของเราทรุดโทรมเปรียบเสมือนเกวียนเก่า  ชำรุด  ที่ซ่อมแซม  ดามไว้ด้วยไม่ไผ่  พอให้ใช้งานได้ชั่วคราว  ไม่ยั่งยืน  อาศัยแต่สมาธิ  ภาวนา  พอพยุงค้ำร่างกายให้ดำเนินไปได้ 
เธอจงอาศัยตนเองเป็นที่พึ่งเถิด  สิ่งอื่นใดที่เป็นที่พึ่ง  ยิ่งกว่าตนเองนั้นไม่มีแล้ว
            อานนท์  บริเวณปาวารเจดีย์แห่งนี้  เป็นสถานที่สงบเงียบ  หากบุคคลใดได้เจริญอิทธิบาท  ๔  ประการ  และบุคคลนั้นมีความปรารถนาจะให้อายุยืนได้ถึง  ๑  กัป
หรือมากกว่านั้น  ก็จะมีชีวิตยืนยาวได้สมปรารถนา
(อิทธิบาท เครื่องให้ลุถึงความสำเร็จตามที่ตนประสงค์ ๔ อย่าง
            ๑. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งที่ ตนถือว่า ดีที่สุด ที่มนุษย์เรา ควรจะได้ ข้อนี้ เป็นกำลังใจ อันแรก ที่ทำให้เกิด คุณธรรม ข้อต่อไป
            ๒. วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งที่กระทำติดต่อกัน ไม่ขาดตอน เป็นระยะยาว จนประสบ ความสำเร็จ
            ๓. จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่  ไม่ทอดทิ้ง ไปจากความรู้สึก
            ๔. วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลแห่งความสำเร็จ ให้ลึกซึ้งยิ่งๆ ขึ้นไป
)
(กัป คือ กำหนดอายุสัตว์ เกิดมามีอายุเท่าไร เมื่ออายุสิ้นสุดลง เรียก ๑ กัป (ในยุคพุทธกาล  ๑ อายุกัปของมนุษย์ ประมาณ  ๑๐๐ ปี)
...............................
            เฮ้อ
! ๆๆๆ อ้า! ๆๆๆ   พระพุทธเจ้า  แสดงนิมิตโอภาส  พูดกับพระอานนท์  หวังจะให้พระอานนท์ทูลขอให้พระองค์มีชีวิตอยู่ต่อไป  เพื่อจะให้พระอานนท์ทูลขอให้พระองค์มีชีวิตอยู่ต่อไป  เพื่อจะได้แสดงธรรมสั่งสอนมนุษย์ทั้งหลาย  ได้อีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง  อย่าหวังไปเลย  เราจะต้องดลใจพระอานนท์ไม่ให้เข้าใจและนิ่งเฉยต่อนิมิตโอภาสนั้นเสียแล้ว
.........................
           พระพุทธเจ้า  พูดถึง  ๓  ครั้งแล้ว  เราดลใจให้พระอานนท์นิ่งเฉยไว้  สำเร็จ  เฮ้อ!  ฮะ!ๆๆๆ
           อานนท์  เธอจงไปหาที่สงบเจริญสมาธิภาวนาเถิด
เด็กนิโคร
w-nikro.com
ทางสามแพร่ง

ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๓
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๗
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๘
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๐
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๔
มหาสติปัฏบานสูตร ตอนที่ ๑๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๗
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนท่ี ๓๐
พุทธศาสนาThe Have I Heard ความนำ เพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑ พระสูติกาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒ ลักษณะมหาบุรุษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓ เทวฑูตทั้ง ๔
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔ เสด็จออกผนวช
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕ พิจารณาอาหารในบาตร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๖ ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๗ ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๘ ทางสายกลาง หนทางแห่งการตรัสรู้
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๙ นางสุชาดา กับข้าวมธุปายาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๐ ทรงชนะพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๑ ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๒ ธิดาพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๓ เสวยวิมุตติสุข
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๔ ดอกบัวสี่เหล่า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๕ ปฐมเทศนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๖ อุบาสิกาคู่แรก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๗ รากเหง้าแห่งอกุศลและกุศล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๘ กามคุณ ๕
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๙ โปรดชฎิลสามพี่น้อง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๐ เวฬุวัน วัดแรกในพุทธศานา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๑ ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๒ วิธีแก้ง่วงของพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๓ วันจาตุรงคสันนิบาต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๔ เสด็จโปรดพระราชบิดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๕ ฝนโบกขรพรรษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๖ โปรดพระนางพิมพาและราหุล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๗ ไม่มีสิ่งใดรัดตรึงใจบุรุษเท่าสตรี
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๘ พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๙ ความไม่เที่ยงของสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๐ พระอานนท์ พระพุทธอุปัฏฐาก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๑ ประกาศนียกรรมพระเทวฑัต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๒ พระเทวฑัต ผู้ทำสังฆเภท
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๓ พระเทวฑัต ถูกแผ่นดินสูบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๔ พระเจ้าอชาติศัตรู ผู้สำนึกบาป
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๕ พระเจ้าสุทโธทนะ บรรลุพระอรหันต์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๖ ครุธรรม ๘ ประการ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๗ เสด็จโปรดพุทธมารดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๘ มาคันทิยะพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๙ โปรดเวรัญชพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๐ พญาช้าง "ปาลิไลยกะ"
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๑ ธรรมวินัยจะเศร้าหมองหรือรุ่งเรือง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๒ อหิงสกะหรือองคุลีมาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๓ ท้าวผกาพรหม ผู้เห็นผิดเป็นชอบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๕ พญาวัสวดีมาร ทูลขอให้ปลงอายุสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๖ "สุกรมัทวะ" อาหารมื้อสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๗ "ปุกกุสะ" ถวายผ้าสิงคิวรรณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๘ สถานที่ระลึกถึงพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๙ "สุภัททะ" พระสาวกรูปสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๐ โอวาทสุดท้ายก่อนดับขันธ์ปรินิพาน
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๑ พิธีถวายพระเพลิงและจัดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ ๔๙
มุมอาเซียน
ครอบครัวอบอุ่น ๓
ครอบครัวอบอุ่น ๒
ครอบครัวอบอุ่น ๑Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com