ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๕ พญาวัสวดีมาร ทูลขอให้ปลงอายุสังขาร

          
 
พระพุทธศาสนา  ตอนที่  ๔๕  พญาวัสวดีมาร  ทูลขอให้ปลงอายุสังขาร

            เฮ้อ!  ฮะ!ๆๆๆ  จำได้หรือเปล่า  เมื่อครั้งที่ท่านตรัสรู้และประทับอยู่ที่ให้ต้นโพธิ์  ท่านบอกว่า  ตราบใดที่พุทธบริษัททั้งหลายยังไม่ตั้งในพระธรรม  ทั้งมนุษย์และเทวดา  ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลและพุทธศาสนายังไม่เผยแผ่ไพศาลไปทั่วสารทิศแล้ว  ตราบนั้นจะไม่ปรินิพพาน  ถึงตอนนี้  ท่านก็สมประสงค์แล้ว  จงปรินิพพานในวันนี้เถิด  จะทรงประโยชน์แก่สัตว์โลก  ให้ลำบากต่อไปทำไม
พญามาร  ท่านอย่าได้ลำบากต่อไปทำไม
พญามาร  ท่านอย่าได้ทุกร้อนวิตก  กังวลใจให้วุ่นวายไปเลย  นับแต่นี้ไปอีก  ๓  เดือน  เราจะปรินิพพาน

            เฮ้อ! ๆๆๆ อ้า! ๆๆๆ   ขอให้ท่านรักษาวาจาด้วยเถิด   เฮ้อ! ๆๆๆ อ้า! ๆๆๆ 
.........................
เกิดฝนตก  แผ่นดินไหว
            พระพุทธองค์  อยู่ดีๆ ทำไมถึงเกิดเหตุอัศจรรย์  แผ่นดินไหวขึ้นมาได้เล่าพระพุทธเจ้าคะ
            อานนท์  เหตุให้เกิดแผ่นดินไหวนั้น  ที  ๘  ประการ  คือ 
            ๑.  ลมกำเริบ
            ๒.    ผู้มีฤทธิ์บันดาล
            ๓.  พระโพธิสัตว์จุติจากเทวโลกลงมาสู่พระครรภ์
            ๔.  พระโพธิสัตว์ประสูติ
            ๕.  พระพุทธเจ้าตรัสรู้
            ๖.  พระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมจักรกัปปวัตนสูตร
            ๗.  พระพุทธเจ้าปลงอายุสังขาร
            ๘.  พระพุทธเจ้าปรินิพพาน
            บัดนี้  เราได้ปลงอายุสังขารแล้ว  ต่อแต่นี้ไปอีก  ๓  เดือน  เราจะปรินิพพาน  ด้วยเหตุนี้  จึงเกิดแผ่นดินไหวขึ้น
            โอ
!  ขอพระพุทธองค์จงทรงพระชนม์อยู่ต่อไปอีกจนสิ้นกัปหนึ่ง  เพื่อจะได้โปรดเทพยดาและอนุเคราะห์สัตว์โลกด้วยเถิด
            อานนท์  เหตุใดจึงมาวิงวอนเราถึง ๓  ครั้ง
            พระพุทธองค์ได้ตรัสว่า  ผู้ใดเจริญอิทธิบาท  ถ้าปรารถนาจะมีชีวิตยืนยาวตลอด ๑  กัป หรือมากกว่านั้นก็ย่อมกระทำได้  ข้าพระพุทธองค์  จึงกราบทูลวิงวอนถึง  ๓  ครั้ง
            อานนท์  เวลาที่ผ่านมา  เราแสดงนิมิตโอภาสถึง  ๑๖  ครั้ง  คือ  ที่กรุงราชคฤห์  ๑๐  ครั้ง  ที่เมืองไพศาลี  ๖  ครั้ง  ในครั้งที่  ๑๖  เราได้แสดงก่อนปลงอายุสังขาร  ที่บริเวณปาวารเจดีย์เมื่อครู่นี้  ถ้าเธอกล่าวขอในที่ใดที่หนึ่ง  เราก็จะห้ามเพียง  ๒  ครั้ง  และในครั้งที่  ๓  เราจะรับตามคำขอ  แต่บัดนี้  เราได้รับคำพญามารปลงอายุสังขารแล้ว 
            สิ่งใดที่ตถาคตได้สละแล้ว  คลายแล้ว  ละแล้ว  ปล่อยวางแล้ว  แล้วจะให้นำกลับคืนมาย่อมไม่สมควรอย่างยิ่ง
            อานนท์  สังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดา  มีเกิดขึ้นก็ต้องมีดับไปในที่สุด  ปรินิพพานเป็นที่สุดแห่งสุข  จะหาสิ่งอื่นใดมาเสมอเหมือนมิได้
เด็กนิโคร
w-nikro.com

ทางสามแพร่ง

ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๓
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๗
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๘
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๐
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๔
มหาสติปัฏบานสูตร ตอนที่ ๑๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๗
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนท่ี ๓๐
พุทธศาสนาThe Have I Heard ความนำ เพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑ พระสูติกาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒ ลักษณะมหาบุรุษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓ เทวฑูตทั้ง ๔
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔ เสด็จออกผนวช
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕ พิจารณาอาหารในบาตร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๖ ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๗ ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๘ ทางสายกลาง หนทางแห่งการตรัสรู้
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๙ นางสุชาดา กับข้าวมธุปายาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๐ ทรงชนะพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๑ ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๒ ธิดาพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๓ เสวยวิมุตติสุข
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๔ ดอกบัวสี่เหล่า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๕ ปฐมเทศนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๖ อุบาสิกาคู่แรก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๗ รากเหง้าแห่งอกุศลและกุศล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๘ กามคุณ ๕
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๙ โปรดชฎิลสามพี่น้อง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๐ เวฬุวัน วัดแรกในพุทธศานา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๑ ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๒ วิธีแก้ง่วงของพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๓ วันจาตุรงคสันนิบาต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๔ เสด็จโปรดพระราชบิดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๕ ฝนโบกขรพรรษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๖ โปรดพระนางพิมพาและราหุล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๗ ไม่มีสิ่งใดรัดตรึงใจบุรุษเท่าสตรี
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๘ พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๙ ความไม่เที่ยงของสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๐ พระอานนท์ พระพุทธอุปัฏฐาก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๑ ประกาศนียกรรมพระเทวฑัต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๒ พระเทวฑัต ผู้ทำสังฆเภท
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๓ พระเทวฑัต ถูกแผ่นดินสูบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๔ พระเจ้าอชาติศัตรู ผู้สำนึกบาป
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๕ พระเจ้าสุทโธทนะ บรรลุพระอรหันต์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๖ ครุธรรม ๘ ประการ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๗ เสด็จโปรดพุทธมารดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๘ มาคันทิยะพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๙ โปรดเวรัญชพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๐ พญาช้าง "ปาลิไลยกะ"
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๑ ธรรมวินัยจะเศร้าหมองหรือรุ่งเรือง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๒ อหิงสกะหรือองคุลีมาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๓ ท้าวผกาพรหม ผู้เห็นผิดเป็นชอบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๔ ทรงแสดงนิมิตโอภาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๖ "สุกรมัทวะ" อาหารมื้อสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๗ "ปุกกุสะ" ถวายผ้าสิงคิวรรณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๘ สถานที่ระลึกถึงพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๙ "สุภัททะ" พระสาวกรูปสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๐ โอวาทสุดท้ายก่อนดับขันธ์ปรินิพาน
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๑ พิธีถวายพระเพลิงและจัดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ ๔๙
มุมอาเซียน
ครอบครัวอบอุ่น ๓
ครอบครัวอบอุ่น ๒
ครอบครัวอบอุ่น ๑Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com