ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๘ สถานที่ระลึกถึงพระพุทธองค์

 
          
พระพุทธศาสนา  ตอนที่  ๔๘  สถานที่ ที่ระลึกถึงพระพุทธองค์

ผ้าสิงคิวรรณนี้  สูงค่ายิ่งนัก  ขอพระพุทธองค์  ทรงรับไว้คู่กันเถิด  เพื่อจะได้นุ่งผืนหนึ่งและห่มผืนหนึ่ง

            พระฉวีวรรณของพระพุทธองค์  ดูผ่องใสงดงาม  บริสุทธิ์  น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก
            อานนท์  ผิวกายของเรางาม  บริสุทธิ์  ใน  2  คราว คือ  ในคราวที่เราจะตรัสรู้และในคราวที่จะปรินิพพาน 
จงเร่งเดินทางไปยังเมืองกุสินารากันเถิด
......................
แม่น้ำกกุธานที
            จุนทะ  เป็นผู้ถวายอาหารบิณฑบาตมื้อสุดท้ายของเรา  แต่ถ้าเราไม่บอกกล่าวให้ทราบต่อไป 
ผู้อื่นจะคิดว่าการถวายอาหารของจุนทะ  เป็นสาเหตุให้เราตัองดับขันธ์ปรินิพพาน
            อานนท์  บิณฑบาตทานที่มีอนิสงฆ์มาก  มีผลไพศาล  มีอยู่  ๒  คราวเท่านั้น  คือ
ครั้งแรกเมื่องนางสุชาดาถวาย  เราก็ถึงซึ่งการดับกิเลส  และอีกครั้งหนึ่งที่
นายจุนทะถวายนี้  เราก็ถึงซึ่งการดับขันธ์  อันเป็นวิบากกรรมที่ยังเหลืออยู่ 
ถ้าใครๆ จะว่ากล่าวนายจุนทะ  เธอควรพูดให้เขาเข้าใจตามนี้  ถ้านายจุนทะเดือดร้อนใจ 
เธอพึงกล่าวให้เขาเลิกวิตกกังวลเสีย  อาหารของนายจุนทะ  เป็นอาหารมื้อสุดท้ายสำหรับเรา

แม่น้ำหิรัญวดี  ถึง  สาละวโนทนายของมัลลกษัตริย์เมืองกุสินารา
            อานนท์  นับแต่นี้  เราจะไม่ลุกขึ้นอีกแล้ว
            อานนท์  วันหน้าต่อไป  แม้ผู้ใดจะสักการบูชาเราด้วยเครื่องบูชามากมาย  สูงค่าแค่ไหน  ก็ไม่ชื่อว่าบูชาเราด้วยการบูชาอันยิ่ง
            อานนท์  ผู้ใดปฏิบัติตามธรรมอันชอบเยี่ยงนี้  ผู้นั้นจักได้ชื่อว่า  ได้สักการบูชาเรา  ด้วยการบูชาอันประเสริฐแล้ว
            อานนท์  เราจะปรินิพพานในคืนนี้แล้ว
            พระพุทธองค์  อย่าได้ปรินิพพานที่เมืองเล็กๆอย่าง  กุสินารานี้เลย  ขอพระพุทธองค์เสด็จไปปรินิพพานที่เมืองใหญ่ๆ อย่างเมืองสาวัตถี  โกสัมพีหรือว่าเมืองพาราณาสีเถิด    เมืองเหล่านั้นมีกษัตริย์  มีพราหมณ์และคหบดีมากมาย  ล้วนแต่ศรัทธาในพระพุทธองค์ทั้งนั้น
            อานนท์  อย่าได้ตำหนิว่า  เมืองกุสินารานี้  เป็นเมืองเล็ก  ในอดีตกาลนี้  เป็นราชธานีที่ยิ่งใหญ่  มั่งคั่ง  พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์  ผู้คนมากมาย  เต็มไปด้วยเสียงเพลงกล่อมประโคมทั้งกลางวัน  กลางคืน    
             อีกประการหนึ่ง  ถ้าเราไปปรินิพพานที่เมืองอื่น  “สุภัททะ”  ปริพาชก  ซึ่งเป็นนักบวชลัทธิอื่นก็จะไม่ได้พบเรา  ไม่สามารถบรรลุธรรมได้
            ประการสุดท้าย  ถ้าเราไปปรินิพพานที่เมืองอื่น  สงครามครั้งยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้น  เพราะแย่งสรีรธาตุของเรา  แต่ในเมืองกุสินารานี้  มี  “โทณพราหมณ์”  อยู่  จะได้ช่วยห้ามปรามระงับสงครามนั้น  แจกสรีรธาตุของเรา  แก่กษัตริย์ที่มาจากเมืองต่างๆ  สงครามก็จะไม่เกิด  นี่คือเหตุผลที่เราอดทนบากบั่น  เดินทางมาถึงเมืองกุสินารานี้
            เมื่อก่อน  ผู้เลื่อมใสในธรรมของพระพุทธองค์  ต่างเดินทางมาจากทุกสารทิศเพื่อเข้าเฝ้าฟังธรรมและถามปัญญาข้อข้องใจมากมาย  แต่นี้ไป  ข้าพระองค์และคนเหล่านั้นจะไม่ได้พบเห็น  ไม่ได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดพระพุทธองค์อีกแล้ว
            อานนท์  สถานที่อันเป็นเขตให้ระลึกถึงเรามีอยู่  4  แห่ง

(ลุมพินีวัน Lumbini   Napan เดิมเป็นสวนป่าสาธารณะหรือวโนทยานที่ร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน ตั้งอยู่ระหว่างเมือง กบิลพัสด์กับเมืองเทวทหะ ในแคว้นสักกะ บนฝั่งแม่น้ำโหหิณี ปัจจุบันเรียกว่า รุมมินเด อำเภอไพราว่า ประเทศเนปาล ห่างจากพรมแดนอินเดียราว ๒๓ กิโลเมคร  เป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า)

             ๑.  อุทยานลุมพินี  สถานที่ที่เราประสูติจากครรภ์
(หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว พระเจ้าอโศกมหาราชได้โปรดให้สร้างเสาหินขนาดใหญ่มาปักไว้ตรงบริเวณที่ประสูติ เรียกว่า เสาอโศก ที่จารึกข้อความเป็นอักษรพราหมีว่าพระพุทธเจ้าประสูติที่ตรงนี้ ลุมพินีวัน

             ๒.  พุทธคยา  ในแคว้นมคธ  สถานที่ที่เราตรัสรู้

         (พุทธคยา Bodhgaya  Bihar เป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ณ ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ ซึ่งปัจจุบันเป็นต้นที่ 4 นับจากต้นที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้  ส่วนเจดีย์พุทธคยาที่เห็นนี้ สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ราว พ.ศ. ๒๓๖ และได้ต่อเติมสมัยพระเจ้าหุวิชกะ กษัตริย์แห่งเมืองมคธ  เป็นสังเวชนียสถานแห่งที่ ๒ เป็นที่แสวงบุญของชาวพุทธทั่วโลก  พุทธคยา ปัจจุบันตั้งอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ด้านตะวันตก จังหวัดคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย มีสัญลักษณ์ที่สำคัญคือพระเจดีย์สี่เหลี่ยม ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระแท่นวัชรอาสน์ที่ประทับตรัสรู้ และอนิมิสสเจดีย์ เป็นต้น)


             ๓.  ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน  สถานที่ที่เราแสดงปฐมเทศนา
(พาราณาสี  Varanisi  Uttar  Pradesh  อิสิปตนมฤคทายวัน (อ่านว่า อิ-สิ-ปะ-ตะ-นะ-มะ-รึ-คะ-ทา-ยะ-วัน) แปลว่า ป่าเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้ออันเป็นที่ตกไปแห่งฤษี คือป่าที่ไม่มีภัยแก่สัตว์ซึ่งเป็นที่ชุมนุมของพวกฤษี ปัจจุบันเรียกว่า สารนาถ  เป็นสถานที่แสดงปฐมเทศนาหรือเทศน์ครั้งแรกของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระพุทธองค์ได้แสดงธัมจักรกัปปวัตตนสูตร อันเป็นสูตรแรกที่พระองค์ แสดงเพื่อโปรดปัญจวัคคีย์ คือโกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ เมื่อแสดงธรรมจบลง พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม และขออุปสมบทเป็นภิกษุรูปแรก ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ เดือน ๘ วันอาสาฬหบูชา ต่อมาพระพุทธเจ้าทรงบวชให้ทั้ง ๕ รูป จึงเป็นสาวกรุ่นแรกในพุทธศาสนา เจดีย์ที่เห็นอยู่นี้ เรียกว่า ธัมเมกะสถูป สร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราช  ปัจจุบันห่างจากเมืองพาราณสี ๑๕ กิโลเมตร)


            และสุดท้ายก็คือที่ที่เราปรินิพพาน  ในสาละวโนทยาน  เมืองกุสินารานี้เอง  

         (กุสินารา (Kushinagar) เป็นที่ตั้งแห่ง สาลวโนทยาน หรือป่าไม้สาละที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน  ปัจจุบันเป็นเมืองเล็กๆ ชื่อ กาเซีย เขตอำเภอเดโอเรีย รัฐอุตรประเทศ ประเทศอินเดีย  กุสินารา เคยเป็นราชธานีนามว่ากุสาวดีของพระเจ้ามหาสุทัสสนจักรพรรดิ  กุสินารา ปัจจุบันมีอนุสรณ์สถานที่สำคัญคือสถูปใหญ่ซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชสร้างไว้และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วิหารปรินิพพานซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปรินิพพานอยู่ภายในและซากศาสนสถานโดยรอบมากมาย)


(พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรทมอยู่ระหว่างต้นสาละคู่ในเมืองกุสินาราก่อนทรงดับขันธ์ปรินิพพาน)
            ผู้ใดเที่ยวจาริกไปยังสถานที่ทั้ง  4  นี้  พึงเกิดความสะลดใจ  เกิดความศรัทธาเลื่อมใสและเดินตามรอยบาทแห่งเรา


ภาพนี้เป็นของท่านอาจารย์มาโนชญ์  เพ็งทอง  วาดไว้  ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน  สวยงามมาก
เด็กนิโคร

w-nikro.com
ทางสามแพร่ง

ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๓
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๗
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๘
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๐
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๔
มหาสติปัฏบานสูตร ตอนที่ ๑๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๗
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนท่ี ๓๐
พุทธศาสนาThe Have I Heard ความนำ เพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑ พระสูติกาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒ ลักษณะมหาบุรุษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓ เทวฑูตทั้ง ๔
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔ เสด็จออกผนวช
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕ พิจารณาอาหารในบาตร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๖ ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๗ ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๘ ทางสายกลาง หนทางแห่งการตรัสรู้
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๙ นางสุชาดา กับข้าวมธุปายาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๐ ทรงชนะพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๑ ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๒ ธิดาพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๓ เสวยวิมุตติสุข
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๔ ดอกบัวสี่เหล่า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๕ ปฐมเทศนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๖ อุบาสิกาคู่แรก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๗ รากเหง้าแห่งอกุศลและกุศล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๘ กามคุณ ๕
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๙ โปรดชฎิลสามพี่น้อง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๐ เวฬุวัน วัดแรกในพุทธศานา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๑ ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๒ วิธีแก้ง่วงของพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๓ วันจาตุรงคสันนิบาต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๔ เสด็จโปรดพระราชบิดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๕ ฝนโบกขรพรรษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๖ โปรดพระนางพิมพาและราหุล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๗ ไม่มีสิ่งใดรัดตรึงใจบุรุษเท่าสตรี
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๘ พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๙ ความไม่เที่ยงของสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๐ พระอานนท์ พระพุทธอุปัฏฐาก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๑ ประกาศนียกรรมพระเทวฑัต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๒ พระเทวฑัต ผู้ทำสังฆเภท
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๓ พระเทวฑัต ถูกแผ่นดินสูบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๔ พระเจ้าอชาติศัตรู ผู้สำนึกบาป
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๕ พระเจ้าสุทโธทนะ บรรลุพระอรหันต์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๖ ครุธรรม ๘ ประการ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๗ เสด็จโปรดพุทธมารดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๘ มาคันทิยะพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๙ โปรดเวรัญชพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๐ พญาช้าง "ปาลิไลยกะ"
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๑ ธรรมวินัยจะเศร้าหมองหรือรุ่งเรือง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๒ อหิงสกะหรือองคุลีมาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๓ ท้าวผกาพรหม ผู้เห็นผิดเป็นชอบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๔ ทรงแสดงนิมิตโอภาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๕ พญาวัสวดีมาร ทูลขอให้ปลงอายุสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๖ "สุกรมัทวะ" อาหารมื้อสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๗ "ปุกกุสะ" ถวายผ้าสิงคิวรรณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๙ "สุภัททะ" พระสาวกรูปสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๐ โอวาทสุดท้ายก่อนดับขันธ์ปรินิพาน
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๑ พิธีถวายพระเพลิงและจัดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ ๔๙
มุมอาเซียน
ครอบครัวอบอุ่น ๓
ครอบครัวอบอุ่น ๒
ครอบครัวอบอุ่น ๑Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com