ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๙ "สุภัททะ" พระสาวกรูปสุดท้าย

 
           
พระพุทธศาสนา  ตอนที่  ๔๙  "สุภัททะ"  สาวกรูปสุท้าย  ที่พระพุทธองค์ทรงบวชให้

พระพุทธองค์  ในพรหมจรรย์นี้มีสตรีเป็นอันมาก  เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ในฐานะต่างๆ  เป็นมารดา เป็นพี่น้อง 
เป็นเครือญาติและเป็นผู้เลื่อมใสในพระรัตนตรัย  ภิกษุจะพึงปฏิบัติต่อสตรีอย่างไร
            อานนท์  การที่ภิกษุจะไม่ดู  ไม่แลสตรีเพศเสียเลย  นั่นแหละเป็นการดี
             ถ้าจำเป็น  ต้องดู  ต้องเห็นแล้วจะปฏิบัติอย่างไร
            อานนท์  ถ้าจำเป็นต้องดู  ต้องเห็น  ก็อย่าพูดด้วย  อย่าสนทนาด้วยนั่นแหละเป็นการดี
            ถ้าจำเป็นต้องสนทนาด้วย  จะปฏิบัติอย่างไร
            ถ้าจำเป็นต้องสนทนาด้วย  ก็จงมีสติ  ควบคุมสติ  สำรวมอินทรีย์  กล่าววาจาให้เรียบร้อย  อย่าให้ความกำหนัดยินดีหรือความหลงใหลครอบงำจิตได้  สิ่งงดงามวิจิตร  ในโลกนี้มิใช่กาม  แต่ความกำหนัดที่เกิดขึ้น  เพราะการดำริต่างหากเล่า  เป็นกามของคน  เมื่อละความพอใจได้แล้ว  สิ่งงดงาม  วิจิตร  ก็มีอยู่อย่างนั้น  แต่ทำให้เป็นพิษอะไรไม่ได้อีกต่อไป
            เมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้ว  ควรจะปฏิบัติกับพระบรมศพของพระพุทธองค์อย่างไรดี
            จงปฏิบัติเช่นเดียวกับพระศพของพระเจ้าจักรพรรดิ  คือ  พันด้วยผ้าขาว  ซับด้วยสำลี  500  ชั้น  แล้วนำร่างของเราใส่ในหีบ  ที่มีน้ำมันหอม  ตั้งบนเชิงตะกอน  ที่ทำจากไม้จันทร์หอม  เมื่อจุดเพลิงมอดไหม้แล้ว  จงนำเถ้ากระดูกบรรจุในสถูป  ตั้งไว้ที่ทาง  4  แพร่ง  เพื่อให้เหล่ามหาชนเดินทางมาสักการะ  โดยสะดวกตลอดกาลนาน
........................
            “สุภัททะ”  จะขอเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ให้ได้  นี่เหล่ามัลลกษัตริย์แต่ละสกุลก็เพิ่งจะเข้าเฝ้าไปเสร็จเรียบร้อยทุกพระองค์  พระพุทธองค์ก็ทรงประชวรหนัก  หากเราปล่อยให้พบอีก  จะทำให้พระพุทธองค์ลำบากพระวรกายยิ่งขึ้น
            สุภัททะ  เราให้ท่านเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ไม่ได้หรอก  เวลานี้  พระพุทธองค์ประชวรหนัก  ควรได้พักผ่อนบ้าง
            อานนท์  ให้สุภัททะ  เข้ามาเถิด 
            ในขณะนี้  มีสำนัก  ลัทธิที่มีชื่อเสียง  มีผู้เคารพนับถือมากมายอยู่ถึง  ๖  แห่ง  ในบรรดาครูทั้ง  ๖  นี้  มีท่านไหนเป็นพระอรหันต์  หมดสิ้นกิเลสบ้าง
            สุภัททะ  ศาสดาใด  ไม่มีมรรคมีองค์  ๘  ประการ  สมณะผู้สงบก็ไม่มีในศาสนานั้น  หากภิกษุหรือใครก็ตามปฏิบัติตามมรรค  อันเป็นทางประเสริฐ  โลกก็จะพึงว่างจากพระอรหันต์  เธอจงตั้งใจฟังธรรมจากเราเถิด
           “จิตนี้  เป็นธรรมชาติที่ผ่องใส  มีรัศมีเหมือนดวงจันทร์  แต่ถูกกิเลส  ที่จรมาเป็นครั้งคราว  จิตนี้จึงเศร้าหมอง  เหมือนก้อนเมฆบดบังดวงจันทร์ให้อับแสง

สุภัททะเกิดดวงตาเห็นธรรม  ก้มลงกราบ
            พระธรรมเทศนาที่พระพุทธองค์แสดงนั้น  เป็นธรรมอันประเสริฐ  ข้าพระพุทธองค์หลงผิดมาเป็นเวลาช้านาน  ขอทรงอนุญาตให้ข้าพระพุทธองค์บวชในพระพุทธศาสนาด้วยเถิด
            อานนท์  เธอจงรับเป็นธุระ  จัดการบวชให้สุภัททะด้วยเถิด
.......................
หลังบรรพชาแล้ว
            สุภัททะ  เธอจงพิจารณา  ผม  ขน  เล็บ  ฟัน  หนัง  รูปและนามทั้งหลาย  ตามความเป็นจริง  คือ  ความเปลี่ยนแปลง  เน่าเปื่อย  ไม่เที่ยง  เป็นทุกข์  ไม่มีตัวตน  ไม่ใช่สัตว์  ไม่ใช่บุคคล  ไม่ใช่เรา  ไม่ใช่ของเรา 
ไม่ใช่ตัวตนของเรา  ไม่ใช่เขา  ไม่ใช่ตัวตนของเขา
            สุภัททะ  เธอจงดำรงเพศบรรพชิต  โดยการถืออาหารบิณฑบาต  อาศัยผ้าบังสุกุลจีวร  อยู่ตามรุกขมูลเสนาสนะ  รักษาสังขารด้วยยาน้ำมูกให้เป็นไปตามอัตภาพอันควรเถิด
            เมื่อสุภัททะ  รับกรรมฐานจากพระพุทธองค์แล้ว  ได้หลีกออกไปบำเพ็ญสมณะธรรม  ด้วยความเพียร  เพียงผู้เดียวและบรรลุเป็นพระอรหันต์ในคืนนั้นเอง  นับเป็นพระสาวกองค์สุดท้ายที่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์  ทันพระชนม์ชีพของพระพุทธเจ้า  
เด็กนิโคร
w-nikro.com
ทางสามแพร่ง

ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๓
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๗
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๘
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๐
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๔
มหาสติปัฏบานสูตร ตอนที่ ๑๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๗
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนท่ี ๓๐
พุทธศาสนาThe Have I Heard ความนำ เพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑ พระสูติกาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒ ลักษณะมหาบุรุษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓ เทวฑูตทั้ง ๔
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔ เสด็จออกผนวช
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕ พิจารณาอาหารในบาตร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๖ ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๗ ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๘ ทางสายกลาง หนทางแห่งการตรัสรู้
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๙ นางสุชาดา กับข้าวมธุปายาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๐ ทรงชนะพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๑ ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๒ ธิดาพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๓ เสวยวิมุตติสุข
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๔ ดอกบัวสี่เหล่า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๕ ปฐมเทศนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๖ อุบาสิกาคู่แรก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๗ รากเหง้าแห่งอกุศลและกุศล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๘ กามคุณ ๕
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๙ โปรดชฎิลสามพี่น้อง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๐ เวฬุวัน วัดแรกในพุทธศานา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๑ ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๒ วิธีแก้ง่วงของพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๓ วันจาตุรงคสันนิบาต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๔ เสด็จโปรดพระราชบิดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๕ ฝนโบกขรพรรษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๖ โปรดพระนางพิมพาและราหุล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๗ ไม่มีสิ่งใดรัดตรึงใจบุรุษเท่าสตรี
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๘ พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๙ ความไม่เที่ยงของสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๐ พระอานนท์ พระพุทธอุปัฏฐาก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๑ ประกาศนียกรรมพระเทวฑัต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๒ พระเทวฑัต ผู้ทำสังฆเภท
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๓ พระเทวฑัต ถูกแผ่นดินสูบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๔ พระเจ้าอชาติศัตรู ผู้สำนึกบาป
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๕ พระเจ้าสุทโธทนะ บรรลุพระอรหันต์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๖ ครุธรรม ๘ ประการ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๗ เสด็จโปรดพุทธมารดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๘ มาคันทิยะพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๙ โปรดเวรัญชพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๐ พญาช้าง "ปาลิไลยกะ"
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๑ ธรรมวินัยจะเศร้าหมองหรือรุ่งเรือง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๒ อหิงสกะหรือองคุลีมาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๓ ท้าวผกาพรหม ผู้เห็นผิดเป็นชอบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๔ ทรงแสดงนิมิตโอภาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๕ พญาวัสวดีมาร ทูลขอให้ปลงอายุสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๖ "สุกรมัทวะ" อาหารมื้อสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๗ "ปุกกุสะ" ถวายผ้าสิงคิวรรณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๘ สถานที่ระลึกถึงพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๐ โอวาทสุดท้ายก่อนดับขันธ์ปรินิพาน
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๑ พิธีถวายพระเพลิงและจัดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ ๔๙
มุมอาเซียน
ครอบครัวอบอุ่น ๓
ครอบครัวอบอุ่น ๒
ครอบครัวอบอุ่น ๑Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com