ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๐ โอวาทสุดท้ายก่อนดับขันธ์ปรินิพาน

 
           
พระพุทธศาสนา  ตอนที่  ๕๐  โอวาทสุดท้ายก่อนดับขันธ์ปรินิพพาน


ภิกษุทั้งหลาย  เมื่อเราปรินิพพานแล้ว 
"พระธรรมวินัยทั้ง  ๘๔,๐๐๐  พระธรรมขันธ์ จะเป็นครูสอนแทนตัวเรา"  
อย่าได้คิดว่า  พระศาสดาของเราจะไม่มีด้วย 
เพราะแท้จริงแล้ว  ธรรมก็ดี  วินัยก็ดี  ที่เราแสดงและบัญญัติเอาไว้  จะเป็นศาสดาแทนเราต่อไป
            ภิกษุทั้งหลาย  "เธอทั้งหลายจงมีธรรมและวินัย  เป็นที่พึ่งเถิด"  
อย่าได้มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลย  แม้ตถาคต  ก็เป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้น

(พระอานนท์รำพึง)
             ฮือ
! ๆๆๆๆ  พระพุทธองค์  จะทรงทอดทิ้งเรา  เสด็จปรินิพพานเสียแล้ว 
เราสู้อุตส่าห์ติดตามพระพุทธองค์มานาน  แต่ยังไม่ได้บรรลุพระอรหันต์เหมือนสาวกอื่นๆเลย
            ท่านอานนท์  พระบรมศาสดา  ให้มาตามท่านเข้าไปเฝ้า
            อานนท์  มานั่งที่นี่เถิด
           ฮือ! ๆๆๆๆ 
            อานนท์  อย่าได้เศร้าโศกเสียใจไปเลย  ธรรมดาสังขารทั้งหลายย่อมไม่เที่ยงแท้ถาวร 
ทุกสิ่งมีเกิด  ก็ย่อมมีดับ สลายลงในที่สุด  เธอได้ติดตามเฝ้าปรนนิบัติเรามานาน 
จงอุตส่าห์บำเพ็ญเพียร  จะได้บรรลุอรหันต์ในไม่ช้า
            อานนท์   "ฉันนะ"  ถือว่าตนเองมีความสำคัญ  เพราะเคยติดตามเราตั้งแต่ก่อนออกบวช 
จึงเป็นผู้ว่ายาก  สอนยาก 
เมื่อเราปรินิพพาน  จะยิ่งว่ายาก  สอนยากหนักขึ้น  ไม่ยอมฟังพระสาวกอื่นๆ  เพราะขาดความยำเกรง
            ดังนั้น  จงทำ  “พรหมทัณฑ์”  แก่ฉันนะ
            พรหมทัณฑ์นั้น  ทำอย่างไรหรือพระพุทธองค์
            ภิกษุทั้งหลาย ไม่ว่ากล่าว ไม่ให้โอวาท ไม่สั่งสอน ไม่เจรจาคำใดๆด้วยทั้งสิ้น 
เมื่อฉันนะถูกสงฆ์ลงพรหมทัณฑ์แล้ว  จะสำนึกตัว  เป็นผู้ว่าง่าย  สอนง่ายและจะบรรลุอรหันต์ในที่สุด
            ภิกษุทั้งหลาย   ตราบใดที่เธอทั้งหลายยังพร้อมเพรียงประชุมกันอยู่เนืองนิตย์ 
เคารพในสิกขาบทบัญญัติ  ยำเกรงภิกษุผู้อาวุโส  ผู้ปฏิบัติดี  ปฏิบัติชอบ  ไม่ทำตนให้ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งตัณหา 
พอใจในการอยู่อาศัยในเสนาสนะป่า  ปรารถนาให้เพื่อนพรหมจรรย์มาสู่สำนักและอยู่เป็นสุข
           ตราบใดที่เธอทั้งหลาย  ไม่หมกมุ่นกับการงานมากเกินไป  ไม่พอใจด้วยการคุยฟุ้งซ่าน 
ไม่ชอบใจในการนอนมากเกินควร  ไม่ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะ  ไม่เป็นผู้ปรารถนาลามก 
ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งความปรารถนาชั่ว  ไม่คบมิตรเลว  ไม่หยุดความเพียรพยายามเพื่อบรรลุคุณธรรมขั้นสูงขึ้นไปแล้ว 
ตราบนั้นเธอทั้งหลาย  จะไม่มีความเสื่อมเลย  มีแต่ความเจริญอย่างเดียว
            ภิกษุทั้งหลาย  เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่า 
สังขารทั้งหลาย  ย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา  เธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ต่อและประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์  พร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด"

แล้วพระพุทธองค์ก็หลับพระเนตร  ปรินิพพาน  ด้วยอาการที่สงบ
............................................................จบบริบูรณ์...........................................................
เด็กนิโคร
w-nikro.com
ทางสามแพร่ง

ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๓
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๗
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๘
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๐
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๔
มหาสติปัฏบานสูตร ตอนที่ ๑๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๗
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนท่ี ๓๐
พุทธศาสนาThe Have I Heard ความนำ เพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑ พระสูติกาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒ ลักษณะมหาบุรุษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓ เทวฑูตทั้ง ๔
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔ เสด็จออกผนวช
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕ พิจารณาอาหารในบาตร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๖ ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๗ ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๘ ทางสายกลาง หนทางแห่งการตรัสรู้
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๙ นางสุชาดา กับข้าวมธุปายาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๐ ทรงชนะพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๑ ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๒ ธิดาพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๓ เสวยวิมุตติสุข
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๔ ดอกบัวสี่เหล่า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๕ ปฐมเทศนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๖ อุบาสิกาคู่แรก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๗ รากเหง้าแห่งอกุศลและกุศล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๘ กามคุณ ๕
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๙ โปรดชฎิลสามพี่น้อง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๐ เวฬุวัน วัดแรกในพุทธศานา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๑ ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๒ วิธีแก้ง่วงของพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๓ วันจาตุรงคสันนิบาต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๔ เสด็จโปรดพระราชบิดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๕ ฝนโบกขรพรรษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๖ โปรดพระนางพิมพาและราหุล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๗ ไม่มีสิ่งใดรัดตรึงใจบุรุษเท่าสตรี
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๘ พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๙ ความไม่เที่ยงของสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๐ พระอานนท์ พระพุทธอุปัฏฐาก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๑ ประกาศนียกรรมพระเทวฑัต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๒ พระเทวฑัต ผู้ทำสังฆเภท
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๓ พระเทวฑัต ถูกแผ่นดินสูบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๔ พระเจ้าอชาติศัตรู ผู้สำนึกบาป
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๕ พระเจ้าสุทโธทนะ บรรลุพระอรหันต์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๖ ครุธรรม ๘ ประการ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๗ เสด็จโปรดพุทธมารดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๘ มาคันทิยะพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๙ โปรดเวรัญชพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๐ พญาช้าง "ปาลิไลยกะ"
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๑ ธรรมวินัยจะเศร้าหมองหรือรุ่งเรือง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๒ อหิงสกะหรือองคุลีมาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๓ ท้าวผกาพรหม ผู้เห็นผิดเป็นชอบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๔ ทรงแสดงนิมิตโอภาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๕ พญาวัสวดีมาร ทูลขอให้ปลงอายุสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๖ "สุกรมัทวะ" อาหารมื้อสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๗ "ปุกกุสะ" ถวายผ้าสิงคิวรรณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๘ สถานที่ระลึกถึงพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๙ "สุภัททะ" พระสาวกรูปสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๑ พิธีถวายพระเพลิงและจัดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ ๔๙
มุมอาเซียน
ครอบครัวอบอุ่น ๓
ครอบครัวอบอุ่น ๒
ครอบครัวอบอุ่น ๑Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com