ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๔

การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษา  เยาวชน
ประชาชน และและผู้นำท้องถิ่น
ประจำปี  ๒๕๕๐

 จัดการแข่งขันโดย    องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

  สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา
ระหว่างวันที่    -    กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐
ตอนที่    พิธีเปิด
บันทึกโดย   คุณครูสมนึก   ธนการ

เด็กหญิงยศฎาวรรณ  ภู่กลาง (จูจู้) และเด็กหญิงผกามาศ   ประสบมิตร (อุ้ย)
 ผู้ถือป้ายอำเภอทับปุด
สาวสะอางนางไม้หรือนางฟ้า          จุติมายวนใจมนุษย์โลก           
ให้ลุ่มหลงงงงันพลันลืมโศก            ถือเป็นโชคของเหล่าชาวพารา 
ได้พิศพักตร์เพียงนิดช่างงามผ่อง     แม้เพียงมองต้องใจให้หรรษา  
นิมิตใคร่ได้เห็นเป็นบุญตา             ช่างโสภางามสรรพจับต้องใจ   
ป้ายอำเภอทับปุดตัวแทนถือ
          ป้ายแทนชื่อหลักแหล่งถิ่นอาศัย
แม้ตัวน้อยตัวนิดคิดฝันไกล            พร้อมชิงชัยทุ่มเททุกเวลา 
      

สามคทากรสาว  ของโรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กหญิงนุชจรี  อาจกิจ (เตย)  เด็กหญิงสร้อยสุดา  ทัดแก้ว  (มาย) 
เด็กหญิงสุรินดา  ปิดประสาร (เตย)
คทากรคนงามอยากถามชื่อ             เหตุใดหรือถึงงามปานนางฟ้า
ทำบุญใดไหนเล่าเจ้าดารา                จำนรรจาคำน้อยมาร้อยเรียง

เด็กหญิงชนิกา  คงแก้ว (มาย)  เด็กหญิงสุทธิดา  เอี่ยมศักดิ์  (คุกกี้)
เด็กหญิงเพ็ญประภา  ทองสุข  (อุ๋มอิ๋ม)  เด็กหญิงศิริลักษณ์  นาคะพิทยากุล (ปอแก้ว)

จะพิศใดไหนเล่าเจ้างามหมด         ดูช้อยชดงามสิ้นทุกเส้นเสียง
กริยาวาจาถ้อยสำเนียง                บุญมีเพียงได้เห็นก็ชื่นใจ 
 
    

เด็กหญิงรัชฎาพร  คำวอน  (มีน)  เด็กหญิงยศฎาวรรณ   ภู่กลาง  (จูจู้)
เด็กหญิงผกามาศ  ประสบมิตร  (อุ้ย)   เด็กหญิงพิมชนก   ผลทวี  (พิม)
จะเปรียบเปรยอะไรไหนงามเท่า          พิศลักษณ์เล่าเท่าเทียมเทียบเลขา
คิ้วขนงองค์เอวล้วนโสภา                   ยากจะหาถ้อยคำใดติติง
 
           

เด็กหญิงเพ็ญประภา  ทองสุข  (อุ๋มอิ๋ม)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่    โรงเรียนวัดนิโครธาราม
พินิจเห็นเช่นโฉมประโลมนาง         สารพางค์งามพร้อมไปทุกสิ่ง 
คิ้วเกาทันคันศรงอนงามยิ่ง             โก่งแล้วทิ้งตระหวัดปีกปักษา
กินรีงามงอนย้อนหรือใย               นัยน์ตาใสเสน่ห์เก๋หนักหนา     
ได้ตกแต่งเพียงนิดติดดารา            ยากจะหาคำใดมาเปรียบเปรย
อีกหลายภาพงามสมให้ชมเล่น         เธอยังเป็นเด็กน้อยค่อยเฉลย   
ตัวน้อยนิดอย่าคิดอะไรเลย              คำชมเชยเพียงถ้อยคำพรรณนา

กองดุริยางค์  โรงเรียนวัดนิโครธาราม
อำนวยการสอนโดย  คุณครูวัลลดา    คงสามารถวัฒนา  (สาว)
ดุริยางค์นิโครฯโชว์เต็มที่            และวันนี้คือวันสุขหรรษา  
หนึ่งเดียวในทับปุดที่ได้มา          ใหญ่หนักหนาโก้หรูชูดีกรี  
สีแดงชาติบาดจิตคิดแล้วปลื้ม     กลับหลงลืมคู่แข่งเล่นเต็มที่
เริ่มประจักษ์คำชมเสียงดนตรี     ว่าเล่นดีหลงใหลใคร่ติดตาม

ทีมงานมือกลอง ฉาบ
เด็กชายศิริศักดิ์   อารีการ (เบียร์)  เด็กชายสรายุทธ  ยกบุตร  (ธง) .เด็กชายวัชรากร  สมัครกิจ  (ปิงปอง)
เด็กชายนาวี  สีมารักษ์  (ตี๋)  เด็กชายจักรกฤษณ์  รัตนวรรณ  (กิจ)  เด็กชายชัยวัตน์  สว่างวงศ์  (บี)
เด็กชายภานุมาศ  อ่อนสนิท  (ก๊บ)  เด็กชายสุธรรม  เซ่งบุตร  (โจ)  เด็กชายลิขิต  ดีทอง (โดโด้) 
เด็กชายธีรุต  เอกจีน  (เอซาน)  เด็กชายเจษฎา  ทองเจิม  (มิว)  เด็กชายพีรณัฐ  สังข์ด้วง   (แฟ้ม)
เด็กชายณัฐภูมิ  บัวพันธ์  ((ภูมิ)  เด็กชายจาตุรงค์  อรุณโชติ  (มาย)  เด็กชายเรืองวิทย์  สมใหญ่  (เต้ย)
เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีสุวรรณ  (ก้อง)  เด็กชายรัตนโชติ  ศรีจันทร์  (กัน)  เด็กชายภาคภูมิ  อาจผล  (ภูมิ)
เด็กชายวงศถิตย์  สงวนทรัพย์  (แบนค์)  เด็กชายอภิสิทธิ์  นกอักษร  (อ๊บ)

เด็กชายเทพาธิป  งานสม  (แบนค์)  เด็กชายชัยวัฒน์  บุญเชื้อ  (นาย)    

ทีมงานมือเมโลเดี้ยน  เบไลล่า
เด็กหญิงพรพิทรส  พึ่งกิจ  (จิ๋ว)  เด็กหญิงพัชรีพร  พืชเกิด  (บาย)  เด็กหญิงปรียารัตน์  พุ่มกะถิน  (แป้ง)
เด็กหญิงยุพเรศ   ขจร  (หยก)  เด็กหญิงปานตะวัน  ขยันจริง  (อิง)   เด็กหญิงสายธาน  ท่าดี  (บุ๋ม) 
เด็กหญิงพรวดี  วชการ  (พร)  เด็กหญิงมานิตา  องค์เจริญ  (อาย)  เด็กหญิงปรียาพร  สงวนทรัพย์  (กุ้งกิ้ง)
เด็กหญิงดารารัตน์  ทองเจิม  (ไอซ์)  เด็กหญิงฐิติวรดา  เทพเสฐียร  (แจน) 
เด็กหญิงฐิติชญา  เทพเสถียร  (กิ๊บ)  เด็กหญิงกมลชนก  สงวนทรัพย์  (ป๋อบ)
เด็กหญิงนริศรา  พุ่มฤทธิ์  (จ๋า)  เด็กหญิงทิพวรรณ  ชุนจำรัส  (ไอซ์)
เด็กหญิงสุรัสวดี  มณีน้อย  (บิว)  เด็กชายภคเดช   ชัยรักษ์  ((แบงค์)  เด็กชายฉัตรชัย  สมขันธ์  (ฉัด)
ทีมงานมือ เบไลล่า
เด็กหญิงศิริพร  นิลศรี  (ดาว)  เด็กหญิงอรวรรณ  แสนร้อย  (น้อย)  เด็กหญิงณัฐวิกา  ปิยะวรรณ  (มุก)
เด็กหญิงอินธิรา  สงวนทรัพย์  (อิง)  เด็กหญิงเญจมาพร  ชูศิริ  (ฟีน)  เด็กหญิงนงลักษณ์  สิตบุศย์  (เมย์)
เด็กหญิงสาวิณี  ไวยคราม  (ใหม่)
ทีมงานมือมาร์ชิงเบล
เด็กหญิงอินทิรา  สัตยากูล  (จูน)  เด็กหญิงกรรณิการ์  อุปลา  (มด)

ขอถ่ายภาพกับคุณครูหน่อย  ได้เลย
เด็กหญิงพัลลพา  ฉิมบ้านไร่  (โสรยา)  คุณครูสมนึก  ธนการ 
เด็กหญิงศิรภัสสร  เหล่าบุญเกกื้อ  (ฟีน)    เด็กหญิงอมลวรรณ  ช่วงโชติ  (มาร์ย)

ทีม   ๑๒  ปีหญิง  ขอถ่ายภาพกับคนสวย
เด็กหญิงทิพย์  ช่วยชู (แหม่ม)  เด็กหญิงอมลวรรณ   ช่วยโชติ  (มาร์ย) 
เด็กหญิงนุชจรี  อาจกิจ  (เตย)  เด็กหญิงศิรภัสสร  เหล่าบุญเกื้อ  (ฟีน) 
เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญศรี  (เฟริน)  เด็กหญิงนันทริกา  เกื้อผล  (จิ๊ก)
เด็กหญิงวัลลาวดี   คงรักษา  (ตั๊กแตน)  เด็กหญิงบุญญนันท์  บุญรักษ์  (เมย์) 
เด็กหญิงกนิษฐา  ประสงค์  (หวาย)

งั้น  หนูขอถ่ายด้วยคน   เอ้า  เข้ามาเลย
หนูขอถ่ายด้วยคนคะคุณครู       เอาเลยหนูเข้ามาได้ทุกยาม  
จะถ่ายคู่ถ่ายเดี่ยวห้าสี่สาม        ไช่หยาบหยามถ่ายเก็บไว้ดูกัน

คุณครูวัลลดา  คงสามารถวัฒนา  คุณครูมะลิ  จงไกรจักร  คุณครูอารมณ์  พลายสิน 
คุณครูจันทิรา  จันทวี
ขอแจมถ่ายรูปกับพวกเราด้วย  ได้เลย
ถ้าอย่างนั้นคุณครูขอถ่ายด้วย      จะได้ช่วยเติมแรงให้แข็งขัน
อันเวลาใช่จะหวนคืนวัน             มาสังสรรค์ลืมโศกโลกสดใส

คุณครูมะลิ   จงไกรจักร   เด็กหญิงชนิกา  คงแก้ว (มาย)  เด็กหญิงสุทธิดา  เอี่ยมศักดิ์  (คุกกี้) 
คุณครูวัลลดา  คงสามารถวัฒนา  เด็กหญิงเพ็ญประภา  ทองสุข  (อุ๋มอิ๋ม) 
เด็กหญิงศิริลักษณ์  นาคะพิทยากุล  (ปอแก้ว)   คุณครูจันทิรา  จันทวี  คุณครูอารมณ์  พลายสิน

บันทึกภาพร่วมกันในวันนั้น          ถือเป็นวันที่ดีจะหาไหน  
หากไม่ถ่ายร่วมกันแล้วเมื่อใด       คงจะไม่มีวันฉันกับเธอ   
 

เด็กหญิงสร้อยสุดา  ทัดแก้ว
คทากรมือหนึ่งของโรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กหญิงสุรินดา  ปิดประสาน  และเด็กหญิงนุชจรี  อาจกิจ
คทากรมือสองของโรงเรียนวัดนิโครธาราม
เตรียมนำหน้าขบวนพาเหรด  นักกีฬาของอำเภอทับปุด
สร้อยสุดาทัดแก้วคทากร               แม่งามงอนสดสวยอยู่เสมอ  
ดูมาดเจ้าเข้าทีแล้วซิเออ               ตะลึงเผลอแลมองจ้องอยู่นาน

ภาพสาวเจ้าเกาะยาวร่วมขบวน      ยิ่งเชิญชวนตะลึงสองตาหวาน
และอีกหลายหลายภาพที่พบพาน   แม่นงคราญสวยซึ่งตรึงหทัย  

สรุปได้สาวสวยนั้นมากมี              สาวใจดีอยากรู้มีมากไหม      
สาวนงคราญนั้นสวยด้วยชุดไทย    อยากรู้ใจสาวไทยควงคทา  
   

คุณครูสมนึก   ธนการ
จะมายืนบังความงามอยู่ได้  ช่วยหลีกไปไกลๆที
ขอถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก             ความรู้สึกงานนี้ฉันได้มา         
สาวถือป้ายคนซ้ายงามหนักหนา    ดูเหมือนว่าท่าทางมีกังวล      
พอหันดูก็รู้ว่าป้ายหลุด                 ตะขอทรุดป้ายหลุดหรือน่ามล
ถือโอกาสเข้าไปช่วยสักหน            ให้เธอทนถือป้ายได้อย่างไร  
 

รีบก้าวเดินจ้ำไปบันทึกภาพ           อย่างที่ทราบนิโครฯ สีสดใส   
แดดจะร้อนเปรี้ยงปร้างสักเพียงใด  ไม่ใส่ใจนำไปควงคทา            
ศาลากลางหลังเก่าที่เราผ่าน          ความงามนั้นไม่เคยจะน้อยหน้า
เดินต่อไปย่ำไปตามเวลา               ดนตรีพาครึกครื้นรื่นเริงใจ 
    

สองกิโลฯกว่ากว่ายังสดชื่น            แต่ไหนอื่นรองเท้ากัดไม่ไหว    
เหนื่อยก็เหนื่อยด้วยว่าเดินมาไกล  ร้อนแดดให้เร้ารุ่มกลุ่มอุรา       
คุณครูคะขอพักสักนิดหนึ่ง                    ทำไมจึงให้เดินไกลหนักหนา   
ทางลัดมีไม่ผ่านร่านระอา                      มิใช่ว่ามันเพลินเดินสบาย  
    

แขนขาหนูเมื่อยล้าระอาจิต                   น้ำสักนิดไม่มีจิบกระหาย       
เพื่อนเพื่อนหนูแบกกลองหนักแทบตาย   แดดยามสายยิ่งกล้าบ้าจริงจริง

พักก็พักเพียงสักครู่หนึ่งนะ                    ของคุณคะคุณครูรู้ทุกสิ่ง        
หนูรักครูจึงยอมอดทนนิ่ง                     ด้วยเกรงกริ่งยอมได้ไม่แชร์เชือน
สามกิโลเมตรแล้วที่เดินมา                   แสนเมื่อยล้าหาใดจะมาเหมือน
ได้พักบ้างสักนิดจิตมิเฟือน                   เหงื่อก็เปื้อนส่วนเท้าก็ระบบ    
แต่ความสวยมิสร่างอย่างที่เห็น             ความโดยเด่นยากที่จะทับถม    
ยังยิ้มรื่นเริงร่าน่าชื่นชม                       น่าชื่นชมจริงจริงเด็กนิโครฯ  
   

มือก็ล้าแขนขาจะไม่ไหว                     เดินก็ไกลมากกว่าสามกิโลฯ      
ได้พักผ่อนสักนิดค่อยสุขโข                  มาเดินโชว์แล้วไงไกลเกินการ
   
เด็กหญิงผกามาศ   ประสบมิตร  (อุ้ย)  เด็กหญิงสร้อยสุดา  ทัดแก้ว  (มาย) 
เด็กหญิงสุรินดา  ปิดประสาร  (เตย)  เด็กหญิงนุชจรี  อาจกิจ  (เตย) 
คุณครูมะลิ  จงไกรจักร  (ชาม)   คุณครูวัลลดา  คงสามารวัฒนา  (สาว)
ได้ยืดแข่งยืดขาค่อยหายเมื่อย           เหนื่อยก็เหนื่อยคอแห้งขาดแรงขาน
ใครมีน้ำช่วยหน่อยค่อยสำราญ         อย่าประหารพวกเราอย่างนี้เลย    
  

เรายังเด็กเล็กอยู่เรียนประถม           น่าขื่นขมเมื่อท่านผ่านเมินเฉย        
ให้เราทำงานหนักไม่เสบย                แค่ชมเชยสักนิดก็ไม่มี 
               
พิธีการเริ่มเมื่อเวลา   ๑๖.15  นาฬิกา
ช้ากว่าเวลาไปเกือบชั่วโมง  เพราะต้องรอท่านประธานในพิธี
พิธีการรอนานกว่าจะเปิด                  แทบระเบิกอกใจเหมือนไฟจี้       
ทั้งความหิวความเหนื่อยเมื่อยเต็มที    เด็กเท่านี้ทำได้ใจแสนดำ 
   
          
การแสดงชุดแรกเป็นของโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
ซึ่งเป็นชุด  ชนะเลิศการแสดงศิลปหัตถกรรมภาคใต้  ประจำปี  ๒๕๕๐
พิธีการเริ่มด้วยการรำร่าย                  ชาวไทยใหม่หรือไงดูคมขำ          
รำแบบนี้เคยเห็นลิเกรำ                     ดูเขาทำชำนาญเบิกบานใจ           
เสื้อผ้าดีสีสดยามรำร่าย                    เอวอกส่ายผ้าพลิ้วปลิวไสว           
เปลี่ยนทีท่าโอนอ่อนฟ้อนรำไป           ทั้งว่องไวนุ่มนวลชวนให้ชม          
ทราบมาว่าเป็นของท้ายเหมืองวิทย์ฯ   ช่างประดิษฐ์ตกแต่งดูงามสม         
สาวน้อยน้อยค่อยส่ายร่ายอารมณ์      ช่างกลืนกลมเป็นหนึ่งทึ่งจริงจริง     
 

 
เห็นเพียงป้ายเขียนบอกชื่อโรงเรียน    ป้ายที่เขียนลืมไปเสียหนึ่งสิ่ง         
เราคนไทยพ่อขุนภูมิใจยิ่ง                  ไม่น่าทิ้งวาจาภาษาไทย                
อยู่เมืองไทยไม่ใช่อยู่เมืองนอก           เขียนหลอกหลอกอ่านแปลได้แค่ไหน
พูดฝรั่งชัดถ่อยนักหรือไง                  น่าเสียใจคนไทยไม่น่าทำ   
            

ป้ายที่สองอ่านได้ไม่ประสา               มิน้อยน่าภูมิใจคนไทยขำ               
ถ้าปู่ย่าท่านรู้ไทยใจดำ                     ต่างชาตินำไทยด้อยถอยราคา         
คงเสียใจที่ยอมสละเลือด                ยอมถูกเชือดเข่นฆ่าเพื่อรักษา          
ยอมสละไม่เหลือแม้ชีวา                 ให้รู้ค่าภาษาไทยของไทย  
               

วงโยธวาธิต
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา
การแต่งกายละม้ายคล้ายต่างชาติ      แต่องอาจพร้อมเพรียงเพียงอ่อนไหว
สาวน้อยน้อยยิ้มหวานบาดถึงใจ        จะอย่างไรยังซึ้งถึงวันวาร  
            

เห็นภาพนี้ค่อยชื่นระรื่นจิต               ดูไม่ผิดคนไทยแต่โบราณ              
แต่งชุดไทยสมัยแต่ก่อนกาล             แม้ยาวนานยังรู้ดูเป็นไทย     
         

วงโยธวาธิต
โรงเรียนอนุบาลพังงา   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา
สีชมพูดูเด่นเน้นสีสด                     งามหมดจดโดดเด่นเน้นสมัย          
แสงแดดส่องต้องกายสบายใจ         งามสดใสทั่วถึงทุกทุกคน   
             

วงโยธวาธิต
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง  สังกัดเทศบาลบ้านท้ายช้าง
ดนตรีหรือก็แสนจะไพเราะ             ฟังเสนาะไพเราะมิสับสน                
ฟังคำกล่าวพอใจใคร่ยินยล             ไพเราะจนลืมไปใจสบาย                
หนึ่งเดียวในทับปุดสุดโดดเด่น         ถือว่าเป็นตัวแทนคนทั้งหลาย           
กล้าประชันโชว์โฉมและลวดลาย      เพิ่มความหมายราคาค่าต่อรอง         
คทากรมือหนึ่งช่างโดดเด่น              มิยกเว้นคทากรมือสอง                   
ดูสง่าผ่าเผยน่าแลมอง                    เห็นแล้วต้องตะลึงทึ่งความงาม         
ผู้ถือป้ายเทียบได้เทพธิดา               จุติมาให้เห็นยากจะหยาม                
ดุริยางค์บรรเลงทุกโมงยาม             ทุกถ้อยความไพเราะเจาะกินใจ   
      

ป้ายเปิดงาน
การแข่งขันกีฬา
นักเรียน  นักศึกษา  ประชาชน และผู้นำท้องถิ่น
  -    กันยายน  ๒๕๕๐
  สนามกีฬากลาง  จังหวัดพังงา
ผ้าแพรพร้อมลอยล่องสู่ท้องฟ้า         นักกรีฑาทุกคนเริ่มสดใส               
การแข่งขันจะเริ่มในเร็วไว                ความภูมิใจของเราชาวพังงา
          
กองทัพนักกรีฑาจากทุกอำเภอในจังหวัดพังงา
อำเภอคุระบุรี  อำเภอตะกั่วป่า  อำเภอท้ายเหมือง  อำเภอตะกั่วทุ่ง  อำเภอเกาะยาว
อำเภอทับปุด    อำเภอกะปง  อำเภอเมืองพังงา

ทุกอำเภอขนพากันมาเพียบ              ต่างคนเปรียบเชิงชั้นกันศึกษา       
ใครเป็นต่อเป็นรองรอเวลา               ทับปุดพาเด็กน้อยมาชิงชัย    
        

นายบำรุง     ปิยะนามวานิช
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา   ประธานกรรมการฝ่ายจัดงาน
กล่าวรายงานความเป็นมา  และงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการครั้งนี้
ใช่จะติเพื่อก่อหรือยอท่าน               ก็เป็นการที่หาสมควรไม่            
งบประมาณที่ใช้บานตะไท              เป็นของใครหรือของท่านนายกฯ  
เสื้อที่แจกทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่              หรือสมัยลูกหว้ากำลังดก             
ติดชื่อท่านไว้หราที่หน้าอก              คิดว่านกมันทักก็แล้วกัน   
          

สีแดงแดงเด่นชัดถนัดมาก              เริ่มนับจากเสาไฟไปขวาหัน         
ทั้งทิวธงหลากหลายโบกยืนยัน        เชียร์ให้มันพวกเราชาวนิโครฯ       
มาวันนี้ในนามเป็นตัวแทน             จากแว่นแคว้นแดนไกลมากอักโข   
ชาวอำเภอทับปุดใช่คุยโว               มิได้โอ้อวดอ้างแต่อย่างใด   
         

นายวินัย    บัวประดิษฐ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา    ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน 
ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียน  นักศึกษา  ประชาชนและผู้นำท้องถิ่น  ประจำปี  ๒๕๕๐
ท่านผู้ว่าวินัยบัวประดิษฐ์              ให้ข้อคิดคำคมสมสมัย                  
การกีฬาช่วยให้เราก้าวไกล            ห่างโรคภัยร่างกายได้แข็งแรง     
    

สิ้นคำท่านประธานปล่อยผ้าแพร     เริ่มแล้วแน่กรีฑาจากหลายแหล่ง    
ทุกอำเภอต่างฝึกความแข็งแกร่ง     งานนี้แย่งชิงชัยทะลายโรง             
นักกีฬาฝึกมาแกร่งแค่ไหน             ความจริงใจทุ่มเทเป็นโขยง            
 กลยุทธ์หลากหลายทุกกลโกง        คงได้โปร่งจับได้ในเวลา     
           

นายธนัสกร  พรไพรพนา
นักกีฬาอาวุโส
 พิธีการกล่าวคำปฏิญาณ               เราทุกท่านเป็นเพียงนักกีฬา         
มุ่งแข่งขันเพียงเพื่อความหรรษา     มุ่งนำพาคือด้านสามัคคี                
นักกีฬาพวกเราสมัครเล่น              ใช่จะเป็นอาชีพจึงไม่หนี               
รู้ชนะรู้แพ้รู้ราวี                           สิ่งควรมีน้ำใจนักกีฬา                   
นักกีฬาที่มากันคับคั่ง                   ต่างคนหวังชนะพร้อมอาสา            
เพียงผู้สร้างอย่าใช้อวิชชา             เพื่อสรรหาคนดีมีน้ำใจ                   
อย่าสอนเด็กให้คิดทำผิดกฎ          อย่ากบฏวิชาอัชฌาสัย                   
อย่าหลอนเด็กให้ลืมความเป็นไทย ให้มั่นใจในกฎกติกา   
                   

นักกีฬาผู้ถือคบเพลิง
นางสาวดวงฤทัย  โสมรักษ์  (เจน)  นางสาวสมฤดี  ชุมวงศ์  (ดี)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่    โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
สองนงคราญหวานตาสิบแปดปี      ดูสูสีเริ่มวิ่งเข้ามาหา                    
ช่วยประคองคบเพลิงถือเข้ามา       การกรีฑาเริ่มแล้วจังหวัดเรา   
      

การแข่งขันกรีฑานักเรียน  นักศึกษา  ประชาชนและผู้นำท้องถิ่น  ประจำปี  ๒๕๕๐
เริ่มขึ้น    บัดนี้
ต่างปรบมือรับเจ้าเข้าสนาม           ดูงดงามเพลิงเปลวสุดปลายเสา    
การกีฬาเริ่มต้นเด็กวัยเยาว์            เพื่อให้เจ้ารู้แจ้งเก่งกีฬา              
หลักการจุดไฟจากจุดต้นทาง         สู่กระถางแรงลมเร็วหนักหนา       
พลุน้อยใหญ่พุ่งพรวดสู่ท้องฟ้า       ต่างเวลาทว่าน่าพึงใจ 
                

กว่าพิธีการจะเสร็จสิ้นลง  เกือบสิบแปดนาฬิกา
เด็กๆ  บ่นกันอู้   หิวจนตาลายแล้ว
พิธีการงานเสร็จก็เกือบค่ำ             หิวจนน้ำลายสอท้องแสบไส้        
อยากจะบอกทุกท่านผ่านเว็บไซต์    ว่าต่อไปมิควรจะกระทำ             
ผิดเพราะท่านประธานท่านมาสาย   หิวตาลายท้องกิ่วหิวทุกคำ          
ขนมชิ้นน้ำแก้วยังมิขำ                   คนใจดำจริงจริงท่านประธาน     
มาก็สายเด็กคอยแม่สายบัว            ท่านยังมัวโน่นนี่ขาดประสาน      
ถ้าไม่ว่างอย่ารับเป็นประธาน          อยู่บนคานดีแล้วไม่ต้องมา         
หรือว่าเห็นพวกเราเป็นเด็กเด็ก       ถึงตัวเล็กใช่จะไม่ประสา            
ดีไม่ดีพวกเราได้เห็นมา                 อยากบอกว่าไม่ดีทำทำไม    
      

คุณไกรตา  ภู่ทอง  (ป้าตาของเด็กๆ)

กับฝีมือทำกับข้างที่อร่อยสุดยอดจริงๆ
จะเหนื่อยยากปานใดไม่เคยท้อ       ทั้งข้าวห่อข้าวแกงก็จัดให้          
ทั้งผัดหมูผัดไก่ก็ย่อมได้                 จะแกงไก่ต้มกุ้งหมึกมากมี         
ไข่ลูกเขยขนมกินอิ่มหนำ               ป้าตาทำให้กินอย่างเต็มที่          
ไม่อิ่มเพิ่มเติมได้เป็นทวี                 ป้าใจดีที่สุดอ้อยิ้มสวย   
  
          
รอจ้วง
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย   คุณครูให้พวกเรารอกินให้พร้อมกัน
มาอยู่ค่ายร่วมกันในครั้งนี้             ต่างเปรมปรีดิ์น้องพี่มีส่วนช่วย    
ต่างดูแลช่วยเหลือยามป่วย            เราอยู่ด้วยความรักสามัคคี         
ทานอาหารทุกมื้อคือต้องรอ          รับก็ขอขอบคุณสวัสดี                
เรื่องวินัยสร้างไหว้อย่าหน่ายหนี     อย่ารอรีรีบสร้างก่อนสายไป   
     
 

ทานอาหารเสร็จแล้วก็ต้องช่วย      ล้างจานด้วยใช่นิ่งทิ้งเผลอไผล       
อย่าคิดว่าเล็กน้อยไม่ใส่ใจ            เรื่องวินัยต้องฝึกใช่นึกเอา   
        

คุณครูจันทิรา  จันทวี
กำลังเล่นกล  โยนก้องหิน  ๓ ก้อน  สลับข้างกัน  เด็กๆ ชอบใจกันยกใหญ่
ถึงเวลานอนแล้วเจ้าตัวน้อย           อย่าสำออยมัวเล่นนินทาเขา       
นอนดึกเกินแรงด้อยถอยกว่าเก่า     รีบเร็วเข้าไปนอนอย่ามัวช้า 
       

นอนแล้วคะครูขาสาวมายบอก        ทำลิงหลอกเดี๋ยวโดนตีหน้าขา    
ไม่คะไม่นอนจริงไม่มายา               คุณครูขาพรุ่งนี้หนูวิ่งไหม 
          

เอ้า
!! ทำไมไปนอนปลายเท้าเพื่อน  ทำบิดเบือนเกยเพื่อนทำเฉไฉ      
นอนนอนนอนตื่นเช้าจะรีบไป         นอนเร็วไวพรุ่งนี้ได้มีแรง  
         

ประเดี๋ยวหนึ่งไม่ถึงเพียงอึดใจ        ต่างหลับใหลดับไฟลดสีแสง       
ที่นอนนุ่มอบอุ่นแม้มิแพง              เขียวเหลืองแดงต่างสีที่ห่มนอน  
 

หลับเสียเถิดฝันดีเจ้าตัวน้อย          อย่าสำออยทุกอย่างฟังคำสอน   
ลดทิฐิดื้อด้านและเง้างอน              หลับเสียก่อนพรุ่งนี้ได้มีแรง   
    

เจ้าไว้ลายสาวบายเขาตั้งชื่อ           ดูซื่อซื่อขาวด่างไร้หลักแหล่ง      
มาพึ่งพิงเศษข้าวไร้ระแวง              แต่ปากแยงรองเท้าซิชอบกล      
สืบถามข่าวตอนเช้ารองเท้าใคร      นึกแปลกใจทำไมหมาถึงสน       
ตั๊กแตนใช่แล้วแม่น่ามล                วางปะปนหมาสนรองเท้าเธอ     

.......................................................................................
ทุกถ้อยคำที่เขียนกลั่นจากใจ      ขออภัยหากไปเคืองใจท่าน
ด้วยมิได้คิดติงหรือระราน         หากพบพานโปรดได้อภัยเทอญ
โปรดติมตาม
การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษา  เยาวชน
ประชาชน และและผู้นำท้องถิ่น
ประจำปี  ๒๕๕๐

 จัดการแข่งขันโดย    องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

  สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา
ระหว่างวันที่    -    กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐
ตอนที่    เข้าชิงชัย
บันทึกโดย   คุณครูสมนึก   ธนการ
เด็กนิโคร
ni.kro@hotmail.com
กิจกรรม

ค่ายวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนวัดนิโครธาราม
พิธีการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ๒๕๕๗
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย
กิจกรรมลูกเสือ(ถวายราชสดุดี) article
ถวายราชสดุดี ๒๕๕๑ article
ทักษะชีวิต ภาษาอังกฤษมิใช่เพียงแค่ผัน
ควันหลงจากการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖
เด็กทับปุดรักฟัน
เส้นทางสีชมพู...สู่วัยใส
เทศบาลทับปุดคัพ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๔
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E article
การทำไม้ดัดรูปสัตว์
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก
วันไหว้ครู ๒๕๕๒
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๑
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๒
แนะแนวและการจัดนิทรรศการ ๒๕๕๑
เครือข่ายผู้ปกครอง
นักวิจัยสาคู ๑
วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด
วันสุนทรภู่
แห่เทียนพรรษา
วันลอยกระทง
กิจกรรมลูกเสือ(พิธีสวนสนาม) article
ตลาดนัดนักเรียน article
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน article
ตอนที่ ๑ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ลอดซุ้ม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน article
ตอนที่ ๒ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง เปิดประชุมกอง
ตอนที่ ๓ ลูกเสือ เนตรนารีสำรองกับขนบธรรมเนียมประเพณี
วันวิสาขบูชา
ตอนที่ ๕ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ แนะนำตัวกันหน่อย
วันแม่ ๒๕๕๑
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๑
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๓ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๒
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๑
วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด article
กิจกรรมลูกเสือ ค่าพักแรม ตอน ๓ article
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐
จามจุรีเกมส์ ๒๕๕๔ ตอนที่ ๑ สู่สมาคมอาเซียน
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๑ article
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๔๙ article
ดุริยางค์โรงเรียนวัดนิโครธาราม article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๓
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๒
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๒ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๔
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๔ article
จามรุรีเกมส์ ครั้งที่ ๕
อบจ.พังงาเกมส์ ครั้งที่ ๔
วันเด็ก ๒๕๕๑
รณรงค์การเลือกตั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนดีศรีตำบล ๑
ประชุมผู้ปกครอง ตอนที่ ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๓
โรงเรียนดีศรีตำบล ๔
โรงเรียนดีศรีตำบล ๕
โรงเรียนดีศรีตำบล ๖
โรงเรียนดีศรีตำบล ๗
เทศบาลคัพ นัดฝึกซ้อม article
เทศบาลคัพ นัดชิมลาง article
เทศบาลคัพ นัดเปิดการแข่งขัน
เทศบาลคัพ นัดประลองชัย article
เทศบาลคัพ นัดประชับมิตร article
เทศบาลคัพ นัดปิดบัญชีแค้น article
ฟุตบอล ๑ อารำพบท
ฟุตบอล ๒ การบริหารร่างกาย
ฟุตบอล ๓ เริ่มฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๔ เมื่อสิ้นภารกิจ
ฟุตบอล ๕ การฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๖ สมพร มัชการ
ฟุตบอล ๗ วันชิงชัย
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๕
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๓
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๒
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๑
ฟุตบอล ๘ สลายพฤติกรรม
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙ ตอนที่ ๒
ขนมถัวแปบ ตอนที่ ๔
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๓
ขนมถั่วแปบ ตอน ๒
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๑
สำนวนและสุภาษิตของไทย article
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ๒๕๔๙ article
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๔๙ article
ศิษย์ยอดกตัญญู กลับสู่บ้านเกิด article
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ article
สื่อ ไอ.ที.และอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง article
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน article
การอบรมโค้ชมืออาชีพ ครั้งที่ ๑
โรตารี่
ไหว้ครู ๕๐
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐/๒
สุขสันต์วันสงกรานต์
การโต้วาที ๑ article
รักภาษาไทย article
กิจกรรมสุดสัปดาห์ article
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐ article
ปีภาษาไทย article
กิจกรรมชมรม ๑ article
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ article
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๓
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๒
โรงเรียนศีล ๕
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักวิจัยสาคู 4
นักวิจัยสาคู ๒
บล็อกซ์
สมรรถภาพ
นักวิจัยสาคู ๓ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com